Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 1124/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rzeszowie z 2015-08-19

Sygn. akt V GC 1124/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka

Protokolant:

sekr.sądowy Justyna Seidler

po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie, sprawy z powództwa

(...) Sp. z o.o. w Ś.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 608,50 zł (sześćset osiem złotych pięćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 9 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 31 zł ( trzydzieści jeden złotych) tytułem zwrotu opłaty sądowej, kwotę 180 zł ( sto osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz kwotę 17 zł (siedemnaście złotych) tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Sędzia

Sygn. akt V GC 1124/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 19 sierpnia 2015r.

Pozwem z dnia 23 kwietnia 2014 r. powód (...) Sp. z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 608,50 zł z ustawowymi odsetkami z tytułu odszkodowania z OC za okres najmu pojazdu zastępczego i kosztami.

Nakazem zapłaty z dnia 27 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądził należność powoda objętą pozwem w całości.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany zarzucił, iż kwestionuje zarówno długość okresu , za który powód domaga się zwrotu kosztów pojazdu zastępczego jak również wysokość stawki najmu za jedną dobę zarzucając ,że jest wygórowana, na powyższą okoliczność powołał dowód z opinii biegłego .

W odpowiedzi powód podtrzymał żądanie pozwu, podnosząc, że stawka nie jest nadmiernie wygórowana, uszkodzony pojazd marki A. (...) jest pojazdem należącym do klasy D, a wynajęty C. (...) do klasy C, tym samym klasy niższej niż uszkodzony, powód wniósł w przypadku dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, o którą wnosił pozwany do przeprowadzenia dowodu z uwzględnieniem powyższego. Powód podniósł ,że na stawkę 184,50 zł brutto za wynajem auta C. (...) duże znaczenie ma okoliczność ,że pojazd jest nowy o niskim przebiegu i wysokim standardzie , a poszkodowany zaakceptował cennik i zdecydował się na wynajem. Na stawkę najmu składa się szereg wydatków tj. raty leasingowe, koszty eksploatacyjne , ubezpieczenie OC, (...) oraz 50 % zużycia pojazdu w ciągu 2 lat , a poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania warsztatu najtańszego .

Co do czasu najmu 11 dni jest to czas uzasadniony, co przyznał sam pozwany na etapie postępowania likwidacyjnego, a z historii naprawy pojazdu wynika zasadność najmu przez ten okres.

W odpowiedzi pozwany przyznał ,że wypłacił odszkodowanie w kwocie 1722 zł za 14 dni korzystania pojazdu uznając za zasadną stawkę 100 zł netto
( 123 zł brutto ) za dobę najmu, pozwany cofnął wniosek o dowód z opinii biegłego na okoliczność czasu najmu, podtrzymał dowód na okoliczność ustalenia średniej stawki wynajmu pojazdu należącego do tej klasy co pojazd zastępczy na rynku lokalnym właściwym dla poszkodowanego w tym okresie w którym poszkodowany korzystał z pojazdu zastępczego przy uwzględnieniu czasu trwania najmu 14 dni.

Na rozprawach 19 listopada 2014 r. i 19 sierpnia 2015r. powód podtrzymał swoje stanowisko , a pozwany nie stawił się .

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Bezsporne jest, że pozwany odpowiada z OC sprawcy.

Strony są przedsiębiorcami.

W wyniku wypadku w dniu 12 lutego 2014 r. uszkodzeniu uległ pojazd marki A. (...), należący do M. G..

Powód w ramach prowadzonej działalności wynajął samochód zastępczy marki C. (...) na okres od 14 lutego 2014r. do 25 lutego 2014 r.

Pozwany ostatecznie uznał szkodę co do ilości dni, należy dodać ,że pozwany pierwotnie dokonał wyliczenia szkody H. G., pozwany nie uznał stawki wyliczonej przez powoda w fakturze z dnia 25.03.2015 r. - 184,50 zł , wypłacił 1420 , 65 zł uznając stawkę w wysokości 129, 15 zł brutto.

Odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki zdarzenia ponosi strona pozwana, u której w zakresie OC ubezpieczony był uszkodzony pojazd sprawcy szkody. Poszkodowany zlecił naprawę pojazdu, nie dysponując innym wolnym pojazdem, wynajął pojazd zastępczy marki C. (...) w firmie (...) sp. z o.o. w Ś., u powoda na czas likwidacji szkody, tj. naprawy uszkodzonego pojazdu.

Na okres najmu pojazdu zastępczego w dniu 25 marca 2014 r. ( k. 85 ) powód wystawił fakturę na kwotę 2 029,50 zł brutto po stawce 184,50 zł brutto z terminem płatności 8.04.2014 r. Pozwany nie kwestionował czasu najmu 11 dni, uznał stawkę 129,15 zł i wypłacił 14 20,65 zł, powód dochodzi różnicy w kwocie 608,50 zł ( prawidłowa kwota wyliczona to kwota
608,85 zł ).

Na podstawie umowy cesji z 14 lutego 2014 r. poszkodowany przeniósł na rzecz powoda wierzytelności w zakresie zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego wraz z wszystkimi prawami z nią związanymi należnymi od pozwanej.

Dowody:

- pełnomocnictwa,

- umowy najmu z zał.,

- historii naprawy pojazdu,

- protokołu zdawczo – odbiorczego,

- faktury za najem,

- decyzji pozwanego

- opinia biegłego A. L. sk. 106-112

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dowodów z dokumentów, które nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności i nie były kwestionowane przez strony, oraz opinii biegłego A. L. specjalisty z zakresu techniki samochodowej, który w oparciu o akta sprawy badanie rynku oraz własne długoletnie doświadczenie sporządził opinię w sprawie w zakresie stawek najmu z uwzględnieniem rynku lokalnego z tytułu najmu pojazdu zastępczego o podobnych parametrach do pojazdu wynajętego przez poszkodowanego

Odpowiedzialność pozwanego za szkodę zakreślona jest granicami odpowiedzialności poszkodowanego.

W utrwalonym już orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje w określonych warunkach koszt wynajęcia pojazdu zastępczego.

Taki koszt wynajmu musi się mieścić w granicach adekwatnego związku przyczynowego z art. 361 kc.

Biorąc pod uwagę materiał dowodowy i okoliczności przedmiotowej sprawy Sąd uznał roszczenie powoda za uzasadnione w całości. W szczególności Sąd oparł się na opinii biegłego, który ustalił, że stawka średnia przy określeniu czasu najmu 11 dni to 152 zł netto dla samochodu tej samej klasy co pojazd zastępczy to jest klasy C.

Sąd uznał, iż stawka zastosowana przez powoda nie jest nadmiernie zawyżona. Poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania warsztatów najtańszych , ma zmierzać do minimalizacji szkody, w przedmiotowym przypadku auto najęte było niższej klasy niż uszkodzone i trudno uznać , iż powód przyczynił się do zwiększenia szkody.

Zgodnie z orzecznictwem poszkodowanemu należy się zwrot wydatków koniecznych potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji. Roszczenie powoda jest uzasadnione w całości w świetle powyższego.

Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził należność powoda na podstawie art. 361kc, 805 kc, 822 kc, powództwo na podstawie art. 6 kc.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc.

Zarządzanie:

(...)

(...)

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Hawryło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka
Data wytworzenia informacji: