Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
270

II K 121/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: instytucja wymiaru kary łącznej nie ma służyć gratyfikacji dla sprawcy, nawet jeśli w warunkach zakładu karnego zachowuje się poprawnie, co jest zresztą jego obowiązkiem, a wyłącznie eliminować wielość kar z procesu ich wykonywania. Ewentualnie może wpłynąć na zmniejszenie wymiaru kary, w sytuacji bliskiego zbiegu, związku przyczynowo - podmiotowego pomiędzy popełnionymi przez tego sprawcę przestępstwami.
Sygn. akt II K 121/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSR Katarzyna Baryła Protokolant Katarzyna Antonik przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie Ewy Bielańskiej - Białek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 r. sprawy T. K. s. W. i B. , zd. K. ur. (...) w R. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. akt X
Czytaj więcej»

II K 240/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W tym miejscu zauważyć należy, iż nie można zawsze utożsamiać faktu posiadania dokumentu prawa jazdy z posiadaniem uprawnień do kierowania pojazdami, co może wynikać chociażby z tego, iż nie każda osoba zobowiązania do zwrotu dokumentu czyni to. Nie można również uznać, iż jak miało to miejsce w stosunku do oskarżonego, posiadanie zagranicznego dokumentu prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami wbrew treści decyzji o utracie tego rodzaju uprawnień. Odpowiedzialność za występek z art. 180a kk ponosi osoba, wobec której orzeczono o utracie uprawnień, a nie osoba, która nie posiada przy sobie ważnego dokumentu prawa jazdy podczas kierowania pojazdem mechanicznym na drodze publicznej, ten ostatni czyn stanowi wykroczenie z art. 95 kw.
Sygn. akt II K 240/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 marca 2017 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Decyzją Prezydenta Miasta K. z dnia (...) ., (...) wobec oskarżonego R. S. (1) na podstawie art. 140 ust. 1 pkt. 4 (...) orzeczono cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B do czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji w kat. B niezbędnych do kierowania pojazdami potwierdzonych pozytywnym wynikiem kontrolnego egzaminu sprawdzającego. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
Czytaj więcej»

IV P 555/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ustaleniu, czy wynagrodzenie pracownika nie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego należy uwzględnić przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem tych wskazanych w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minialnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
Sygn. akt IV P 555/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Z. L. przeciwko (...) w R. o wyrównanie wynagrodzenia oddala powództwo Sygn. akt IV P 555/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r. Pozwem z dnia 17.09.2015 r. skierowanym przeciw
Czytaj więcej»

IV U 592/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracownik w czasie podróży służbowej może być pozbawiony ochrony tylko wtedy, gdy swoim nagannym zachowaniem zerwał związek z pracą. Wszystkie zaś jego zachowania po pracy pozostają w związku ze stosunkiem pracy, z wyjątkiem zachowań niedających się pogodzić z celem podróży służbowej, to znaczy z potrzebą realizacji powierzonych mu zadań.
Sygn. akt IV U 592/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z wniosku J. I. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego na skutek odwołania J. I. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 wrz
Czytaj więcej»

IV P 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się wynika jedynie odpowiedzialność pracowników za niedobór, tj. brak towaru (powierzonego mienia)
Sygn. akt IV P-Pm-upr 545/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Gminnej Spółdzielni (...) w B. przeciwko P. F. o odszkodowanie za mienie powierzone I umarza postępowanie w zakresie ograniczonej części powództwa, II w pozostałym zakresie powództwo oddala, III za
Czytaj więcej»

IV P 207/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Istotą (sensem istnienia i celem funkcjonowania) przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej tj. działalności zarobkowej np. handlowej. W związku z tym, dla ustalenia czy działalność (nastawiona z istoty na zysk) jest faktycznie wykonywana w rozumieniu art. 8a ustawy, należy brać pod uwagę czy podmiot podejmuje działania związane z osiąganiem przychodów. Okoliczność, że pracodawca formalnie zatrudnia pracowników, którzy faktycznie nie świadczą pracy; że figuruje w ewidencji lub rejestrach przedsiębiorców i że posiada organy w żadnym wypadku nie dowodzi, iż faktycznie prowadzi on działalność dla której został utworzony”.
Sygn. akt IV P 207/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa K. S. i K. U. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w W. o wynagrodzenie I zasądza od pozwanego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w W. na rzecz p
Czytaj więcej»

IV U 377/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Komisja Lekarska ZUS, rozpoznając sprzeciw wniesiony przez ubezpieczonego od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS, nie może zmienić tego orzeczenia na niekorzyść strony wnoszącej sprzeciw, jeżeli Prezes ZUS w trybie nadzoru nie zgłosił zarzutu wadliwości orzeczenia Lekarza Orzecznika".
Sygn. akt IV U 377/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z wniosku J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 19 czerwca 2015 r. znak (
Czytaj więcej»

IV P 667/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabycie przez pracownika prawa do dodatku służbowego w wysokości wyższej niż 33% mogło nastąpić po dniu 1 marca 1999 r., a przed wejściem w życie Układu Zbiorowego Pracy z 2003 r., jednak tylko pracownik, który nabył takie prawo przed dniem 1 marca 1999 r. zachowywał dodatek w dotychczasowej (czyli nabytej na ten dzień) wysokości. Gdyby bowiem strony układu chciały zachować dodatek pracownika w wysokości nabytej na dzień wejścia w życie układu, nieracjonalne i niesprawiedliwe byłoby tworzenie dodatkowego warunku, iż prawo takie przysługuje tylko pracownikom, których dodatek stażowy przekroczył 33% przed datą 1 marca 1999 r Datą graniczna jest więc data 1 marca 1999 r. i do niej zgodnie z postanowieniem układu z 2003 r. dodatek mógł wzrasatć i wyłącznie do tej daty należy odnosić sformułowanie: "w dotychczasowej wysokośći".
Sygn. akt IV P-upr 667/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa E. K. i B. W. przeciwko (...) S.A. (...) z/s w K. o dodatek stażowy I oddala powództwa, II zasądza od powódek na rzecz pozwanego (...) S.A. (...) z/s w K. następujące kwoty tytułem zwrotu kosztów zast
Czytaj więcej»

IV P 677/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Wobec analogicznej do zamieszczonej w art. 231 § 4 k.p. regulacji art. 55 § 3 k.p. należy przyjąć, że także w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków ten tryb ustania stosunku pracy - w zakresie swoich skutków prawnych - powinien być oceniony na płaszczyźnie unormowań ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników na równi z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę”.
Sygn. akt IV P-upr 677/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Maria Drewniak po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa K. M. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S.A. w D. o odprawę pieniężną I zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S.A. w D. na rzecz powoda K. M. kwotę 5.617,86 zł ( pięć tysięcy sześćset siedemn
Czytaj więcej»

IV U 485/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 2. Fakt uprzedniego zaliczenia danej osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie przesądza o tym, że stopień ten nie może ulec zmianie. Także bowiem w przypadku schorzeń towarzyszących przez całe życie, mogą pojawić się zmiany, zarówno w kierunku progresji, jak i regresu choroby. Zachorowania mogą mieć bowiem charakter dynamiczny, z okresowymi zaostrzeniami, których niwelowanie następuje poprzez właściwie prowadzoną farmakologię.
Sygn. akt IV U 485/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z wniosku W. K. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w (...) o ustalenie na skutek odwołania W. K. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w (...) z dnia
Czytaj więcej»