Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 1125/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rzeszowie z 2015-07-03

Sygn. akt V GC 1125/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka

Protokolant:

sekr.sądowy Justyna Seidler

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie, sprawy z powództwa

(...) sp. z o.o. w Ś.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 977 zł ( dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 180 zł ( sto osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

Sygn. akt V Gc 1125/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 17 czerwca 2015 roku

Pozwem z dnia 25 kwietnia 2014 roku powód (...) SP. z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 615 zł z ustawowymi odsetkami o dnia 14 marca 2014 r. z tytułu odszkodowania z OC za okres najmu pojazdu zastępczego i kosztami.

Nakazem zapłaty z dnia 28 maja 2014 r. roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądził należność powoda objętą pozwem w całości.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany przyznał, że odpowiada z OC sprawcy, zarzucił że bezzasadne było korzystanie z pojazdu zastępczego przez okres wskazany przez powoda 6 dni, z uwagi na fakt, że pojazd mógł uczestniczyć w ruchu zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

Pozwany uznał za zasadne wynajmowanie pojazdu przez 4 dni ( dwa dni naprawy, dwa dni na podstawienie i odbiór pojazdu) według stawki 115 zł za dobę, powód zawyżył stawkę do 160 zł za dobę. Pozwany podniósł ,że dochodzone przez powoda koszty najmu powinny obejmować tylko okres konieczny i niezbędny, pozwany na okoliczność uzasadnionego czasu naprawy i wysokość stawki powołał dowód z opinii biegłego.

Na rozprawie 19 listopada 2014 roku powód podtrzymał swoje stanowisko, pozwany nie stawił się.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Bezsporne jest, że pozwany odpowiada z OC sprawcy.

Strony są przedsiębiorcami. W wyniku wypadku w dniu 13 sierpnia 2013 r. uszkodzeniu uległ pojazd marki H. (...) należący do J. B..

Odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki zdarzenia ponosi strona pozwana, u której w zakresie OC był ubezpieczony pojazd sprawcy szkody.

19 lutego 2014 r. poszkodowany zawarł z powodem umowę najmu pojazdu zastępczego i w tym dniu uszkodzony pojazd został przyjęty do naprawy. Szkodę zgłoszono w dniu 13 sierpnia 2013 roku tj. w dniu wypadku. 19 lutego 2014 roku wysłano do zatwierdzenia poprawioną kalkulację wykonaną przez serwis, którą TU po zaakceptowaniu doręczyło serwisowi w dniu 20 lutego 2014 roku i w tym dniu zamówiono części, które otrzymano 21 lutego , naprawę zakończono i pojazd wydano 25 lutego 2014 roku.

Pojazd zastępczy został wynajęty od daty przyjęcia auta do naprawy tj 19 lutego 2014 roku do 25 lutego 2014 roku kiedy zakończono naprawę tj. na 6 dni.

19 lutego 2014 r. poszkodowany scedował na powoda przysługującą mu względem pozwanego wierzytelność z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego na czas likwidacji szkody z OC sprawcy.

Z tytułu najmu powód wystawił fakturę z 27 lutego 2014 r. za 6 dni najmu , na łączną kwotę 1180,80 zł brutto po stawce 196,80 zł brutto ( 160 zł netto).

Poszkodowany J. B. wykorzystywał auto do dojazdów do pracy i załatwiania spraw osobistych , dziennie wykonywał około 50 km.

TU uznało 4 dni najmu po stawce 141,45 zł brutto ( 115 zł netto).

Powód wzywał pozwanego do zapłaty należności w pełnej wysokości wezwaniem z dnia 1 kwietnia 2014r.

Dowody:

- umowa najmu z załącznikami,

- historia naprawy pojazdu,

- protokół zdawczo – odbiorczego,

- umowa cesji,

- pełnomocnictwo,

- faktura za najem,

- decyzja pozwanego,

- dokumenty z akt szkody,

- opinia biegłego J. J. k. 144-154, 187-190

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dowodów z dokumentów, które nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności i nie były kwestionowane przez strony, w szczególności Sąd oparł się na opinii biegłego , który sporządził opinię na okoliczność uzasadnionego czasu naprawy pojazdu, stawek najmu pojazdu oraz na okoliczność czy pojazd po kolizji był wyłączony z ruchu, czy można było z niego korzystać. Biegły specjalista z zakresu techniki samochodowej sporządził opinię w oparciu o akta sprawy , badanie rynku oraz o własne długoletnie doświadczenie.

Odpowiedzialność pozwanego za szkodę zakreślona jest granicami odpowiedzialności poszkodowanego.

W utrwalonym już orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje w określonych warunkach koszt wynajęcia pojazdu zastępczego.

Taki koszt wynajmu musi się mieścić w granicach adekwatnego związku przyczynowego z art. 361 kc.

Pozwany w sprzeciwie zarzucił, że zbędne było wynajmowanie pojazdu zastępczego przez okres wskazany przez powoda oraz stawki są nadmiernie zawyżone, zaś wypłacone odszkodowanie rekompensuje w całości poniesioną szkodę

Biorąc pod uwagę materiał dowodowy i okoliczności przedmiotowej sprawy Sąd uznał roszczenie powoda za nieuzasadnione. Sąd oparł się w szczególności na opinii biegłego J. J., który sporządził opinię w sprawie, ustalając, iż uzasadniony okolicznościami czas najmu pojazdu zastępczego to 4 dni, a pojazd nadawał się do dalszego użytkowania z uwagi na niewielkie uszkodzenia, które dotyczyły wyłącznie zarysowania zderzaka przedniego, pojazd nadawał się do dalszej bezpiecznej jazdy, a dodatkowe uszkodzenia polegały wyłącznie na zwiększeniu zakresu naprawy w niewielkiej części i nie wymagały żadnego rozbrajania elementów i możliwe było ich stwierdzenie bez pozostawiania pojazdu w serwisie. Co do stawek biegły stwierdził że średnie stawki to kwota 144 zł brutto, biegły zbadał 8 wypożyczalni w przedziale 110 zł – 170 zł za dobę, zaś stawki w tych wypożyczalniach poza kosztem zakupu paliwa obejmują wszystkie koszty związane z jego użytkowaniem.

Zgodnie z orzecznictwem poszkodowanemu należy się zwrot wydatków koniecznych potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji, przy czym poszkodowany ma zmierzać do zmniejszenia szkody i TU nie może ponosić całości kosztów wskazanych przez powoda. Sąd uznał za uzasadnione stanowisko pozwanego, że obowiązkiem poszkodowanego jest podejmowanie działań zmierzających do zminimalizowania szkody, zaś okres najmu będący konsekwencją biernego zachowania się poszkodowanego w rozpoczęciu naprawy uszkodzonego pojazdu lub zwłoka zakładu naprawczego w remoncie samochodu nie może obciążać ubezpieczyciela

Sąd uznał za uzasadnione stanowisko pozwanego, że czas 6 dni najmu był nadmierny w sytuacji kiedy przedmiotowa naprawa mogła być wykonana w ciągu 4 dni, a stawka zastosowana przez powoda 196,80 zł brutto nadmiernie zawyżona w stosunku do stawek na lokalnym rynku.

Poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania warsztatów najtańszych , ale ma dążyć do zmniejszenia szkody , a stawka może być wyższa, ale nie nadmiernie zawyżona, jak w przedmiotowym przypadku.

TU uznało 4 dni za zasadne po stawce 141, 45 zł brutto i wypłaciło 565,80 zł tym samym wypłacono odszkodowanie rekompensuje w całości, ponieważ licząc 4 dni naprawy ustalone przez biegłego razy 134 zł ustalone przez biegłego daje kwotę niższą niż wyżej wskazana kwota wypłacona przez TU.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 6 kc orzekł jak w wyroku.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc.

Sędzia

(...):

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron.

Wyk; …………….

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Hawryło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka
Data wytworzenia informacji: