Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 1149/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Rzeszowie z 2015-07-06

Sygn. akt V GC 1149/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 24 czerwca 2015 r.

Pozwem z dnia 10 lipca 2014 r. powód (...) Sp. z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 313,65 zł z ustawowymi odsetkami o dnia 17 czerwca 2014 r. z tytułu odszkodowania z OC za okres najmu pojazdu zastępczego i kosztami.

Nakazem zapłaty z dnia 14 lipca 2014r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądził należność powoda objętą pozwem w całości.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany przyznał, że odpowiada z OC sprawcy, zarzucił, iż stawka powoda 200 zł netto za dobę najmu jest nadmiernie zawyżona, powód zgłosił roszczenie za 3 dni najmu pojazdu. Pozwany podniósł, że poszkodowany ma obowiązek zmniejszania rozmiaru szkody. Pozwany zakwestionował zasadność żądania odsetek od 17 czerwca 2015 roku tj. od daty płatności faktury z uwagi na fakt, że pozwany nie jest związany w żadnym zakresie ustaleniami między powodem i poszkodowanym co do terminu płatności faktury.

Na rozprawie strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Bezsporne jest, że pozwany odpowiada z OC sprawcy.

W wyniku wypadku w dniu 16 maja 2014 roku uszkodzeniu uległ pojazd marki H. ix 35, będący własnością P. B.. Sprawca szkody w pojeździe będącym własnością poszkodowanego posiadał ubezpieczenie OC u pozwanego, zgłosił szkodę ubezpieczycielowi 22 maja 2014 roku.

Odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki zdarzenia ponosi strona pozwana u której w zakresie OC, był uszkodzony pojazd sprawcy szkody.

23 maja 2014 roku dokonano oględzin przednaprawczych przez TU, 28 maja 2014 r. przyjęto pojazd do naprawy i w tym dniu dostarczono do serwisu kalkulację naprawy dokonaną przez TU, 29 maja 2014 r. wysłano do zatwierdzenia poprawioną kalkulację wykonaną przez serwis, naprawę zakończono i pojazd wydano 31 maja 2014 r.

Powód wystawił na najem pojazdu fakturę w dniu 2 czerwca 2014 r. z terminem płatności 16 czerwca 2014 r. na kwotę 738 zł brutto za 3 dni po stawce 246 zł brutto .

W oświadczeniu z daty 28 maja 2014 r. poszkodowana wskazała ,że nie dysponuje innym wolnym pojazdem, którym mogłaby zastąpić uszkodzony pojazd, dziennie wykonywała około 50 km, celem dojazdu do pracy oraz załatwiania spraw codziennych i opieki nad mamą.

Na podstawie umowy cesji z 28 maja 2014 r. poszkodowany przeniósł na powoda wierzytelność w zakresie zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego wraz z wszystkimi prawami z nią związanymi od TU.

TU wypłaciło powodowi kwotę 424,35 zł po stawce 115 zł netto 141, 45 zł brutto, powód dochodzi różnicy z faktury tj.313,65 zł.

Powód w dniu 18 czerwca 2014 roku wysłał do pozwanego wezwanie dotyczące zapłaty i zakreślił termin kolejny poza terminem określonym w fakturze.

Dowody:

- odpis z KRS powoda z dnia 18 października 2013r., 30 czerwca 2014r.,

- umowa cesji z 28 maja 2014r.,

- pismo z 9 czerwca 2014r.,

- protokół z 28 maja 2014r.

- umowa najmu z 28 maja 2014r.,

- oświadczenie z 31 maja 2014r.,

- oświadczenie z 28 marca 2014r.,

- oświadczenie k. 27

- faktura z 2 czerwca 2014r.,

- historia naprawy k. 29

- oświadczenie z 28 maja 2014r.,

- wezwanie do zapłaty z 18 czerwca 2014r. z potwierdzeniem nadania,

- pełnomocnictwo dla B. Z.,

- odpis z KRS pozwanego z 12 maja 2009r.,

- kserokopie akt szkody nr PL (...)

- opinia biegłego J. J. k. 141-143,

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dowodów z dokumentów, które nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności i nie były kwestionowane przez strony oraz opinii biegłego J. J. specjalisty z zakresu techniki samochodowej, który w oparciu o akta sprawy, badanie rynku oraz własne doświadczenie sporządził opinię w sprawie w zakresie ustalenia średniej stawki najmu samochodu należącego do tej samej klasy co pojazd zastępczy obowiązującej na rynku lokalnym w tym okresie, w którym poszkodowany wynajmował pojazd zastępczy, przy uwzględnieniu okresu najmu wynoszącego 3 dni.

Odpowiedzialność pozwanego za szkodę zakreślona jest granicami odpowiedzialności poszkodowanego.

W utrwalonym już orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje w określonych warunkach koszt wynajęcia pojazdu zastępczego.

Taki koszt wynajmu musi się mieścić w granicach adekwatnego związku przyczynowego z art. 361 kc.

Pozwany w sprzeciwie zarzucił, że stawki są nadmiernie zawyżone i na tą okoliczność powołał dowód z opinii biegłego.

Biorąc pod uwagę materiał dowodowy i okoliczności przedmiotowej sprawy Sąd uznał roszczenie powoda za uzasadnione w całości. Sąd oparł się w szczególności na opinii biegłego, który sporządził opinię w sprawie, ustalając średnią stawkę w oparciu o cenniki z kilku wypożyczalni i przyjął, że jest to kwota przy najmie 3 dni 238 zł brutto przy samochodach klasy samochodu uszkodzonego tj. H. ix 35, a średnia stawka przy klasie samochodów tej co pojazd wynajmowany tj. S. (...) 158 zł brutto. Pojazd zastępczy był klasy niższej tj. klasy C niż uszkodzony tj. (...).

Sąd uznał, biorąc pod uwagę materiał dowodowy, że stawka zastosowana przez powoda 246 zł brutto nie jest nadmiernie zawyżona z uwagi na fakt, iż auto najęte było klasy niższej, a w stosunku do stawek obowiązujących na rynku ustalonych przez biegłego 238 zł brutto ( są to stawki dla klasy (...) w jakiej był samochód uszkodzony) nie była nadmiernie zawyżona.

W świetle obowiązującego orzecznictwa stawka może być wyższa, ale nie nadmiernie zawyżona, poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania warsztatów najtańszych, co ma również zastosowanie w przypadku korzystania z aut zastępczych, ale ma zmierzać do minimalizacji szkody.

Zgodnie z orzecznictwem poszkodowanemu należy się zwrot wydatków koniecznych potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji.

Mając na uwadze powyższe, Sąd zasądził należność powoda w całości na podstawie art. 361, 805 , 822, kc.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc, biorąc pod uwagę wynik sporu.

Sędzia

(...):

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanemu

Wyk; …………….

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Jacek-Ziobro
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Data wytworzenia informacji: