Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

V GC 1124/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1124/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka Protokolant: sekr.sądowy Justyna Seidler po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 608,50 zł (sześćset osiem złotych
Czytaj więcej»

V GC 622/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V GC 622/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Szydło Protokolant: Renata Chłanda-Adamska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) w R. przeciwko: (...) w Ś. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) w Ś. na rzecz powoda (...) w R. kwotę 232,86 zł (dwieście trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy). II Umarza postę
Czytaj więcej»

V GC 1149/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1149/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka Protokolant: sekr.sądowy Justyna Seidler po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 313,65 zł (trzysta trzynaście złoty
Czytaj więcej»

V GC 1351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1351/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Zalewska Protokolant: Anna Jakóbczak po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 3 972,90 zł (trzy tysiące dziewięćset siedemdzi
Czytaj więcej»

V GC 1751/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1751/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Gruba Protokolant: St. sekr. sądowy Bożena Grabowska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: A. W. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda A. W. kwotę 28 548,42 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych czterdzieści
Czytaj więcej»

IV P 555/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ustaleniu, czy wynagrodzenie pracownika nie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego należy uwzględnić przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem tych wskazanych w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minialnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, (...)
Sygn. akt IV P 555/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Z. L. przeciwko (...) w R. o wyrównanie wynagrodzenia oddala powództwo Sygn. akt IV P 555/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r. Pozwem z dnia 17.09.2015 r. skierowanym przeciw
Czytaj więcej»

IV P 517/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Również pracownik, zwolniony z pracy w ramach zwolnienia indywidualnego nabywa prawo do odprawy pieniężnej jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest zatrudniony u pracodawcy, który w dniu dokonania mu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron zatrudnia co najmniej 20 pracowników, 2) wyłączną przyczyną (...)
Sygn. akt IV P 517/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o odprawę pieniężną I zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz powoda W. K. kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) brutto tytułem odprawy pienięż
Czytaj więcej»

IV P 664/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Możliwość dochodzenia przez pracodawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez pracownika zobowiązania powstrzymania się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy nie jest uzależniona od wystąpienia związanej z tym szkody. Pracownik może żądać zmniejszenia kary umownej jeżeli kara jest rażąco (...)
Sygn. akt IV P-Pm 664/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko K. T. o zapłatę kary umownej wynikającej z umowy o zakazie konkurencji I zasądza od pozwanego K. T. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 30.00
Czytaj więcej»

IV P 493/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Świadectwo pracy nie zawiera oświadczenia woli i samo przez się nie tworzy praw podmiotowych ani ich nie pozbawia. Tylko wadliowść świadectwa pracy, rozumiana jako niezgoność jego treści ze skutecznymi czynnościami stron stosunku pracy, może prowadzić do sprostowania świadectwa pracy.
Sygn. akt IV P 493/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. o sprostowanie świadectwa pracy I nakazuje pozwanemu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. sprostować świadectwo pracy powódki W. K. z dnia 30 czerwca 201
Czytaj więcej»

IV U 421/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Nieprawdziwych danych, o których mowa w art. 84 ust. 6. ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie stanowią dane, dotyczące daty ustania stosunku pracy, które po dniu ich przekazania do organu rentowego uległy zmianie na skutek zawarcia ugody sądowej, na mocy której strony stosunku pracy zmieniły datę ustania (...)
Sygn. akt IV U 421/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku Okręgowej Izby (...) w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale J. C. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania Okręgowej Izby (...) w R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społ
Czytaj więcej»